Labraunda

Team_eng.html
 

Labraunda Ekibi

(proje sorumları)

Lars Karlsson 2004 yılından - 2012’ye kadar bu yana İsveç Labraunda projesinin başkanıdır.

Sicilya'daki antik surlar ve mimari konulu, Siraküza Egemenliğinde Sur Kuleleri ve Duvar Örgü Teknikleri, M.Ö. 405-211/ Fortification Towers and Masonry Techniques in the Hegemony of Syracuse, 405-211 B.C. başlıklı doktora tezini 1992'de savunmuştur (Roma İsveç Enstitüsü tarafından 1992'de basılmıştır). Yayınları özellikle Yunan ve Roma savunma duvarları teknikleri üzerine yoğunlaşır. Karlsson Italya-San Giovinale'de Etrüsk dönemi kazılarını yönetmiş ve kazı sonuçlarını San Giovinale, Doğu F Bölgesi. Akropolisteki kulübe ve evler/ San Giovenale. Area F East. Huts and Houses on the Acropolis isimli kitabında yayınlamıştır (Roma İsveç Enstitüsü basımı, 2006). İsveç Uppsala Üniversitesinde klasik arkeoloji profesörü olan Karlsson, Labraunda Kaleleri ve Surları/ The Forts and Fortifications of Labraunda adlı yeni kitabını hazırlamaktadır.


email: Lars.Karlsson@antiken.uu.se

Jesper Blid, Yüksek Lisans, Uppsala Üniversitesi Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü.

Doktora çalışmalarını Kasım 2007’den bu yana Stockholm Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü'nde sürdüren Blid'in araştırmaları Zeus Labraundos kutsal alanındaki Geç Antik döneme (yaklaşık M.S. 200-500) ait tüm belgeleme ve analiz çalışmalarını kapsar. Kutsal alan içerisinde iki kilise, muhtamelen vaftizhane olarak kullanılmış olan bir tetrakonkhos yapı, ve biri 4. yüzyıl gibi geç bir tarihte inşa edilmiş olması muhtemel  iki Roma hamamı nispeten sınırlı bir bölgede yer alır. Alanda erken dönemlere ait  klasik yapılar geç Roma ve Bizans dönemleri boyunca hatırı sayılır değişikliklere uğramıştır ve bu değişiklikler de Blid'in araştırmalarının odak noktalarından bir diğerini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında bu yapıların yanı sıra, 1951, 1953,1960 ve 2005 yıllarında  kazılarda çıkarılan seramik eserler, cam, sikke ve diğer buluntular da incelenecektir.


email: jesper.blid@antiken.su.se

Pontus Hellström Emeritüs Profesör, Uppsala Üniversitesi Klasik Arkeoloji ve Antik Çağ Tarihi Bölümü.

Uppsala Üniversitesine gelmeden önce, 1972-1976 yılları arasında Atina’da İsveç Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, 1976- 1990 yılları arasında Stokholm’de Antik Dönem Akdeniz Müzesi Greko-Romen Bölümü Başkanı, 1990-1992 yılları arasında  İstanbul’da İsveç  Arkeoloji Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. Doktorasını 1972’de Lund’da aldı, Sudan Nubya’sı, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’de kazılar yaptı ve 1979- 2003 yılları arasında Labraunda’nın Kazı Başkanlığını sürdürdü.  Sayısız makale ve pek çok kitabın yazarıdır. Labraunda hakkındaki ilk kitabı Klasik ve Daha Geç dönemlere ait Seramikler, Pişmiş Toprak Lambalar  ve Cam/ Pottery of Classical and Later Date, Terracotta Lamps and Glass (1965) adını taşıyordu. 1982’de Thomas Thieme ile birlikte Zeus Tapınağı/The Temple of Zeus, ve 2007’de Labraunda: Zeus Labraundos Kutsal Alanı Gezi Rehberi adlı eserlerini yayınladı. Halen Andronlar üzerine sürdürdüğü çalışmaların yayını üzerine çalışmaktadır. (2004’e kadar tam kaynakça için bkz. Opuscula Atheniensia 29 (2004) ve daha geç tarihli yayınlar için bkz. http://opus.uu.se.)


email: pontus.hellstrom@antiken.uu.se

Olivier Henry fransız-türk arkeologdur. 2013‘ten beri Labraunda kazıları başında.

2005 yılında doktorasını Karya Mezarları/ Karya'daki mezarlar; Klasik ve Helenistik Dönemlerde Gömü Mimarisinin Karya Halkı Tarihine Sağladığı Katkı/ Karian tombs/Tombs of Karia, contribution of the funerary architecture to the history of the population in Karia during the Classical and Hellenistic times isimli teziyle Fransa’da Bordeaux Üniversitesinden aldı.  1998’den bu yana Karya bölgesinde arkeolojik çalışmalarda görev yapmaktadır. Aralarında Harpasa, Orthosia, Hyllarima, İasos, Latmos-Herakleia’nın da bulunduğu çeşitli antik alanlarda çalışmıştır. Labraunda’daki araştırmaları tapınak etrafındaki büyük nekropolise ve özellikle çok sayıdaki kesme taş lahitlere odaklanmaktadır. Bu çalışmalar 2007’de başlamıştır ve sistematik yüzey araştırmasını, gömü kazılarını, ve gömülerin mimarlık ve topoğrafya özelliklerinin yanı sıra, gömülerle ilişkili buluntuların da analizini içerir. Sonuçlar Labraunda Kazı ve Araştırmaları/ Excavations and Researches at Labraunda dizisinin yeni bir sayısı olarak basılacaktır.

email: olivier.henry@ifea-istanbul.net

Thomas Thieme mimardır.

Gothenborg Chalmers Teknoloji Üniversitesinde  eğitim gördü (1965). Doktorasını 1973’de Chalmers’da  Mimarlık Teorisi ve Tarihi Bölümünde tamamlayarak, 1978’de doçent olarak atandı. 1992- 1998 yılları arasında Varberg ve Halmstad  Müzelerinin, emekli olduğu 2003 yılına kadar da Gothenborg Deniz Müzesinin yöneticiliğini yaptı.  Yunan, Ortaçağ ve Barok dönem mimarisi üzerine kitap ve makaleleri vardır. 1979’dan 2004’e kadar Labraunda kazılarında mimar olarak çalışan Thieme’in, Pontus Hellström ile birlikte yazdığı Zeus Tapınağı/ The Temple of Zeus 1982’de yayınlandı. Makalelerinin arasında, Hekatomnid Labraundasında Metroloji ve Planlama/ Metrology and planning in Hekatomnid Labraunda (1989),   Arkaik Labraunda’nın mimari kalıntıları/ The architectural remains of Archaic Labraunda (1993) adlı çalışmalar sayılabilir. Halen P. Hellström ile birlikte Andronlar üzerine bir yayın hazırlamaktadır. Thieme'nin bir başka güncel araştırma konusu ise antik metrolojidir.


e-mail: thomas.thieme@telia.com

Foreword_tr.html

Ömür Çakmaklı türk arkeologdur. 2013‘ten beri Labraunda kazılarının eş baskanı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji bölümünde yüksek lisansını yaptı ve 2006 yılında Venedik, Ca Foscari üniversitesinden yüksek lisans araştırma bursu kazandı.  Doktorasını yine Ankara Üniversitesinde “Karia Bölgesi Roma ve Erken Bizans Dönemleri Cam Kap Tipolojisi”  başlıklı tez konusu ile 2013 yılında tamamladı. Dorylaion, Karatuzla Nekropolü, Tarsus Cumhuriyet Alanı, Zeugma ve Pedasa kazılarında çalıştı. Labraunda’daki araştırmaları 2013 yılında ortaya çıkartılan su rezervuar alanı üzerinedir.

email: odcakmakli@gmail.com

https://ankara.academia.edu/OmurCakmakli

Ayşe Güliz Bilgin Altınöz, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden Lisans (1991), Y.Lisans (Restorasyon - 1996) ve  Doktora (Restorasyon - 2002) derecelerini almıştır.

1995 yılından bu yana ODTÜ Mimarlık Bölümü’nün akademik kadrosunda yer almaktadır. 2011 yılından itibaren Ankara Üniversitesi F.B.E. Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı'nda da yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Çok katmanlı kentler ve kent arkeolojisi, tarihi kentsel alanlar ve arkeolojik alanların korunması, planlanması ve yönetimi, kültürel mirasın korunmasında bilgi yönetimi, CBS ve karar destek sistemleri temel akademik ilgi alanlarıdır. Bu konularda çeşitli ulusal ve uluslararası araştımalar ve projelerde yer almış ve yayınlar yapmıştır. 2007-2010 yılları arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliği yapmıştır. ICOMOS Türkiye Milli Komitesi üyesidir. 2012 yılından bu yana Labraunda’da farklı disiplinlerden uzmanların katılımı ile hazırlanmakta olan ‘Andron A Yapısı Restorasyon Projesi’nin yürütücüsüdür..


email: bilging@metu.edu.tr

https://metu.academia.edu/AyseGulizBilginAltinoz

Erika Andersson İsveçli bir arkeolojik Konservatördur.

Bir mermer vasi olarak 2011 yılından bu yana Labraunda kazılarda katılmaktadır. Koruma çalışmaları, diğer nesneler arasında, sitenin önemli yazıtlar, başkentleri ve sütunlar üzerinde yapılmıştır. O 2012 yılında Göteborg Üniversitesi'nde arkeolojik koruma Bölümü mezunu aldı. Onun iş deneyimi İsveç Ulusal Miras Kurulu arkeolojik vasi olarak bir yerleştirme içerir ve şu anda Roma'da (Koruma ve Kültürel Varlıkların Restorasyonu Çalışmaları Uluslararası Merkezi) ICCROM staj yürütüyor.


email: erika.k.andersson@gmail.com

Pierre Dupont, CNRS (UMR 5138) Fransız seramologdur.

2004-2008 araştırma grubu (GDRE) "Karadeniz" sorumlu olmuştur. Onun uzmanlık Doğu Arkaik Yunanistan (tipoloji, kronolojisi, arkeometri) gelen seramik ve ulaşım amfora kapsar. Ilgi onun tercih coğrafi alan Küçük Asya, Yunan adaları, Ege, Trakya ve Karadeniz vardır.


email: pierre.dupont@mom.fr

Agneta Freccero, Konservatör, doktora, sanatta MA, sanat bilimi MA.

O resim ve o koruma çalışmaları başlatılan ve 1990 yılına kadar sanat ile ilgili konularda sadece ona zaman adamıştır. O genellikle koruma ve araştırma Akdeniz bölgesinde arkeolojik kazılar bağlantılı Hellenistik ve Roma sanatı ile ilgili başlıca projeler ve Roma'da İsveç Enstitüsü'ne bağlı olarak aktif since1999.


email: agnetafreccero@gmail.com

https://independent.academia.edu/agnetafreccero

Axel Frejman Uppsala Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü'nde doktora öğrencisidir.


2011'den beri Labraunda'da çalışan ve site hakkında yaptığı yüksek lisans tezi yazdı olmuştur. O 2013 Uppsala Üniversitesi'nde doktora öğrencisi yana olduğunu ve yaptığı araştırma bir parçası olarak o Labraunda'yı çevreleyen peyzaj bir zemin etüdü yapacak. Küçük bir yerleşim alanına yakın yer olduğu öne sürülmüştür, ve anket belirlemeyi hedefleyen ve belge temenos alanı dışında insan faaliyetinin kalır. Yaptığı araştırma odağı özellikle sitelerin yerleşim tarihi ile ilgili, Labraunda'da gibi büyük şehir içi kutsal günlük yaşam üzerinde.email: axel.frejman@gmail.com


https://uppsala.academia.edu/AxelFrejman

Ragnar Hedlund, ph. Uppsala Üniversitesi Klasik Tarih Arkeoloji D.


Ana uzmanlık sikke görüntüleri, daha sonra Roma İmparatorluk döneminde, görsel kültür ve antik dönemde "propaganda" işlevleri. Diğer ilgi alanları klasik mirasın kullanımları, dijital medya, müze çalışmaları ve sikke koleksiyonları da tarihini içerir. Hedlund ayrıca 2010 yılından beri, Kuzey Bizans Ağı, www.nordbyz.net için yönetici olmuştur. 2006 yılından bu yana Labraunda'da İsveç arkeolojik kazılarda yer almıştır.


email: Ragnar.Hedlund@antiken.uu.se


http://uppsala.academia.edu/RagnarHedlund

Pascal Lebouteiller, topograf.


Arkeoloji alanında 1989 yılından bu yana çalıştı. GIS ile 1998 yılından bu yana klasik ölçmeleri, jeodezi, uydu konumlandırma, işleme ve LIDAR uzmanlaşmıştır. Kurtarma kazılar, arkeolojik kazılar, Neolitik Ortaçağ arasinda arazilerde araştırmalarda iyi bir tecrübeye sahiptir. 10 yıldır IFEA’da çalışmaktadır. Başlıca iştirakleri: Larsa, Dura Europos (Suriye), Arca (Lübnan), Zeugma, Xanthos, Limyra'yı (Türkiye), Pasargadae, Persepolis (İran), Orgame (Romanya), Apollonia (Bulgaristan) Ovcular Tell es Sawan (Irak) Tell (Azerbaycan) ... Eski hidrolik yapılar ve haritalama çeşitli yayınlar yazarıdır. Detay


email: pl@ifea-istanbul.net

Felipe Rojas Joukowsky Enstitüsü ve Mısırbilim Bölümü'nde arkeoloji doçent ve Brown Üniversitesi Eski Batı Asya Çalışmaları olduğunu.


On yıl’dan beri, Doğu Akdeniz'de saha gerçekleştirdi, öncelikle Aphrodisias ve Sardis sitelerinde, ve daha yakın Petra ve Labraunda'da. Halen Yunan, Roma ve Anadolu'nun Tunç ve Demir Çağı malzemesi kültürü ile Bizans etkileşim hakkında bir kitap yazıyor. Labraunda Felipe BULP (Brown Üniversitesi Labraunda Projesi) sorumludur.


email: felipe_rojas@brown.edu

http://brown.academia.edu/FelipeRojas

Vasilica Lungu Güney-Doğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Romanya Academie bir araştırmacıdır.


O Orgame-Argamum (Romanya) kazı direktörü, Pontus ve Akdeniz bölgelerinde çok sayıda uluslararası ve pluridisciplinary ekiplerinin üyesi. Mezar Kara-Deniz İyon kolonileri uygulamalarının yanı sıra, Greko-oryantal seramik üzerine onu araştırma odağı.


email: icalungu@yahoo.com

Baptiste Vergnaud eski surları uzman bir arkeolog.


Anadolu Araştırmaları Fransız Enstitüsü (IFEA, İstanbul) bir araştırmacıdır. O Demir Çağı Anadolu'da Fortifications üzerinde bir doktora tezi yazdı: Recherches sur les tahkimatı d'Anatolie occidentale et centrale au début du premier Millénaire av. J.-C. (X-Vl yy.) (University of Bordeaux, 2012). O, Türkiye'de yerleşmeden önce Akdeniz (Fransa, Yunanistan, Suriye, Ürdün, Kıbrıs) çeşitli yerlerde kazı olmuştur. 2012 yılından bu yana Labraunda Akropolis üzerinde bir kazı projesini yönetiyor. Bu yeni proje, müstahkem alanı içinde işgali belgelemeyi yanı sıra kalenin kronolojisini netleştirilmesi hedefleniyor. Labraunda'daki yürütülen çalışmalar Helenistik kez Arkaik dönemden Karya surları üzerinde daha geniş bir çalışmanın bir parçasıdır.


email: baptiste.vergnaud@laposte.net

http://ifea-istanbul.academia.edu/BaptisteVergnaud

>>shapeimage_10_link_0