Labraunda

Glossary_eng.html
 

Sözlük

Akroter


Alınlık

Andron

Anta

Antefiks

Arkaik dönem

Arşitrav

Başlık

Bilicilik (merkezi)


Cella

Çift ağızlı balta

Dentil (Geisopodes)

Dorik


Eksedra

Entablatür

Epitet

Etimoloji

Fibula

Geison

Gutta


Hekatomnosoğulları

Hellenistik dönem

Hipostil

Hypocaust

In antis

In situ

İyonik


Karya


Klasik dönem

Kline

Kolonat

Korint

Ksoanon

Kymation

Legat

Lidya

Likya


MausoleumMetop

Mutulus


Mylasa

Naos


Oikoi

Opisthodomos

Panathenaik

Peripteros

Poligonal duvar örgüsü

Pronaos

Propylon

Prytaneion

Regula

Roma İmparatorluk dönemi

Sfenks

Sima

Stadion

Stoa


Stylobat

Temenos

Teritoryum

Triglif


Yiv

(Yunancada akroterion, çoğulu akroteria). Bir çatının tepe noktasına, köşelerine veya cephesinin ortasına yerleştirilen yontu eser.

İki yöne eğimli kırma çatının üçgen düz kısmı.

Ziyafet salonu.

(çoğulu antae). Yan duvarın son erdiği, duvar payesi biçimindeki kısım.

Çatı kiremitlerinin bitim noktalarını örten süs elemanı.

Yaklaşık MÖ 700–480 arası dönem.

Sütun başlıklarının üzerinde bir sütundan diğerine kadar uzanan kiriş.

Sütunun en üstündeki oymalı süslü kısım.

Orakl olarak da geçer. Tanrıların gelecekten haber vermesi; ayrıca rahipler tarafından bu tür kehanetlerin açıklandığı kutsal alanlar.

Bir tapınak veya andronun iç odası.

İki kesici ağzı olan balta.

Dişleme; diş benzeri küçük dikdörtgen çıkıntı dizisine sahip friz bloğu.

Basit dairesel sütun başlığı ve üstte ensiz yatay şeritli sade arşitravı, triglif ve metoplu bir frizi ve mutulus ve gutta’lı bir geison (korniş) ile ayırt edilen mimari düzen.

İçinden oturmak için bir bank bulunan yarım daire biçimli girinti.

Duvarın veya sütunların üzerinde yer alan arşitrav, friz ve geison (kornişten) oluşan kısım.

Bir şahıs adına eklenen niteleyici sözcük.

Bir sözcüğün kökeni.

Madeni çengelli iğne veya broş.

Korniş.

(çoğulu guttae) Latince “damla”. Dorik mutulus veya regulanın alt yüzeyinde çıkıntı şeklindeki küçük silindir.

Karyalı Hekatomnos ve çocuklarından oluşan hanedan. Hekatomnidler olarak da bilinir.

Yaklaşık MÖ 330–27 arası dönem.

(Yunancada hipostylos) Tavanı sütunlarca taşınan büyük salonlar.

Hamamların taban altından ısıtma sistemi.

Antalar (yan duvarlar) arasında.

Orijinal yerinde.

Sarmal volütlü başlık, iki veya üç yatay dilime bölünmüş arşitravı, dentilleri ve sade geison (korniş) ile ayırt edilen mimari düzen.

(Yunancada Karia) Güneybatı Anadolu; Büyük Menderes Nehrinin güneyi ve Dalaman Çayının batısı arasındaki bölgenin Antik çağdaki adı.

Yaklaşık MÖ 480–330 arası dönem.

Dinlenmek veya yemek yemek için üzerine uzanılan kanepe benzeri bir tür mobilya; sedir, divan.

Sütun dizisi.

Akantus (kenger) yapraklı zengin oymalara sahip sütun başlıklarıyla dikkat çeken mimari düzen.

Ahşap veya ilkel görünüşlü kült heykeli.

Yumurta-ok motiflerinden oluşan bezeme kuşağı; ovolo.

(Latincede legatus) Lejyon komutanı; eyalet valisi.

(Yunancada Lydia) Büyük oranda bugünkü Gediz ovasını kapsayan bölgenin Antik çağdaki adı.

(Yunancada Lykia) Dalaman Çayının doğusu ile Kemer yakınlarındaki Phaselis arasındaki bölgenin Antik çağdaki adı.

(ya da Maussolleion) Halikarnassos (bugünkü Bodrum)’da inşa edilen ve Antik dünyanın yedi harikasından biri sayılan Maussollos’un anıt mezarı. Maussollos MÖ 352 yılında öldüğünde buraya gömüldü. Mozole sözcüğü bundan türemiştir.

Dorik düzende iki triglif arasındaki kare veya kareye yakın pano.

Dorik kornişin alt yüzünde altışardan üç sıra gutta adı verilen silindir biçimli çıkıntılarla bezeli dikdörtgen biçimli yüzey.

Bugünkü Milas’ın Antik çağdaki adı.

(Latincede cella) Antik Yunan tapınağında kült heykelinin konduğu oda; Hıristiyan kiliselerinde ibadet yapılan mekân.

(Yunancada tekili oikos) “Odalar” anlamına gelir. Labraunda’daki iki odalı yapının adı.

Bir tapınağın arkasındaki kapalı alan.

Atina’daki oyunlarla ilgili.

Etrafı bir sıra sütun ile çevrili tapınak plan tipi.

Dörtten fazla köşesi bulunan taşlarla yapılan duvar örgüsü.

Bir tapınağın ya da andronun öndeki sütunları ile cellası arasındaki açık alan.

(Yunancada propylaion) Mimari olarak hazırlanmış bir kapı ya da giriş binası.

Meclis binası.

Dorik arşitravın üstüne yerleştirilen dar yatay şeridin altındaki altı gutta ile bezenmiş ince pervaz.

Yaklaşık MÖ 27 ile MS 400 arası dönem.

İnsan başlı, aslan gövdeli mitolojik varlık.

Çatı kenarındaki yağmur suyu oluğu.

(çoğulu stadia) yarış pisti veya yarış pistinin uzunluğu = 600 ayak = yaklaşık 177–196 metre.

Portiko; ön cephesinde sütunların yer aldığı, arkasında bir duvar uzanan, üzeri çatıyla örtülü yürüyüş yolu.

Sütun dizisini destekleyen kaide.

Duvarla çevrili ve kutsal sayılan alan.

İdari etki alanı.

Dorik düzende metopla birlikte kullanılarak triglifonu oluşturan ve iki tam iki de yarım düşey yive sahip pano.

Sütunların yüzeylerine açılan düşey kanal.

Foreword_tr.html